Doelstellingen

De stichting stelt zich ten doel:

  • De restauratie en het onderhoud van de Erebegraafplaats “Peutjut” te Banda Aceh, Sumatra, in Indonesië;
  • De bevordering van de studie van de historie, de talen en de cultuur van Atjeh en verspreiding van de kennis over deze onderwerpen.

De stichting tracht haar doelen te bereiken door:

  • Het doen verrichten van herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan de Erebegraafplaats “Peutjut”. Deze werkzaamheden kan zij opdragen aan plaatselijke aannemers of aan personen in Atjeh. Zij kan ook plaatselijke en provinciale overheden in Indonesië en andere stichtingen, verenigingen en organisaties, die bereid zijn herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan bedoelde begraafplaats te verrichten, subsidiëren;
  • Het onderhouden van nauwe contacten met en het verlenen van steun aan instellingen en organisaties in Atjeh, werkzaam op het gebied van Atjehse talen, cultuur en historie;
  • Het bevorderen van vertalingen in het Indonesisch van Nederlandse publicaties en andere geschriften over Atjeh, alsmede het bevorderen van publicaties op taalkundig, cultureel en historisch gebied over Atjeh;
  • Alles in het werk te stellen dat bovengenoemde doelstelling direct dan wel indirect bevordert.