ANBI

anbi_logoANBI Informatie Stichting Peutjut-Fonds

Officiële naam en publiek bekende naam:

Stichting Peutjut-Fonds

RSIN / Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

RSIN: 816736868
KVK: 41150363

Contactgegevens:

De Bogaert 19
6983 HE Doesburg
T. 0313-477091

De stichting stelt zich ten doel:

  • Het doen verrichten van herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan de Militaire Erebegraafplaats “Peutjut”. Deze werkzaamheden kan zij opdragen aan plaatselijke aannemers of aan personen in Atjeh. Zij kan ook plaatselijke en provinciale overheden in Indonesie en andere stichtingen, verenigingen en organisaties, die bereid zijn herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan bedoelde begraafplaats te verrichten, subsidiëren;
  • Het onderhouden van nauwe contacten met en het verlenen van steun aan instellingen en organisaties in Atjeh, werkzaam op het gebied van Atjehse talen, cultuur en historie;
  • Het bevorderen van vertalingen in het Indonesisch van Nederlandse publicaties en andere geschriften over Atjeh, alsmede het bevorderen van publicaties op taalkundig, cultureel en historisch gebied over Atjeh;
  • Alles in het werk te stellen dat bovengenoemde doelstelling direct dan wel indirect bevordert.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: R.J. Nix, Luitenant-kolonel b.d.
Vice voorzitter: Msc C.J. Kool, Kolonel b.d.
Secretaris: R.W.V. Rhemrev, Luitenant-kolonel b.d.(R)
Penningmeester: J.L.T. Warmoeskerken, Eerste-luitenant.
Bestuurslid/2e Penningmeester: A. Stolwijk
Bestuurslid: R. van Arkel, culturele contacten, PR en websitebeheerder.
Bestuurslid: G.A. Geerts, Brigade-generaal b.d.
Bestuurslid: M.C. Dulfer, Kolonel, Commandant-Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum Bronbeek.

Beloningsbeleid:

Er wordt door de Stichting Peutjut-Fonds geen beloningsbeleid gevoerd.

Activiteitenverslag:

De activiteiten van het bestuur bestaan uit alle werkzaamheden, voortvloeiende uit de doelstelling.

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af d.m.v. het publiceren van een uitgebreid, rijk geïllustreerd jaarverslag, dat wordt aangeboden aan donateurs en andere begunstigers. Het jaarverslag is ook via de website te downloaden.
Daarnaast organiseert het bestuur jaarlijks een donateursdag, waarop uitgebreid wordt stilgestaan bij de huidige stand van zaken m.b.t. de instandhouding van de Militaire Erebegraafplaats en bij de contacten met de Atjehse autoriteiten en instellingen. Voor verder geïnteresseerden kan – desgevraagd – door het bestuur worden voorzien in afzonderlijke publicaties over deze onderwerpen. Het jaarbericht wordt aan begunstigers gestuurd en is via de website te downloaden.